Besluiten ALV 2 juli 2021

Nieuwe website

Afrekening seizoen 2020/2021 en verhoging contributie seizoen 2021/2022

Vrijdag 2 juli 2021 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Ardea over het seizoen 2020/2021 plaatsgevonden. Hier zijn een paar besluiten genomen die wij nu met alle leden willen delen. Een meer uitgebreide toelichting kan je over enige tijd lezen in de notulen van het overleg (houd hiervoor de website in de gaten).

Afrekening seizoen 2020/2021
De vergadering heeft besloten om over het seizoen 2020/2021 een deel van de contributie te retourneren aan de leden van Ardea, conform het voorstel van het bestuur dat was opgenomen in het financiële jaarverslag. Dit komt omdat we door de coronapandemie minder trainingen en wedstrijden hebben kunnen aanbieden en dat we een deel van de reguliere kosten niet hebben hoeven te betalen.

Verdeling obv getrainde weken

Een aantal leden hebben zich bereid verklaard om dit bedrag te willen schenken aan de vereniging. Dit is natuurlijk een heel mooi aanbod. De vergadering heeft besloten om voor alle leden tot het terugstorten van de in de tabel opgenomen bedragen over te gaan en het aan de leden zelf over te laten of zij de vereniging met een gift willen steunen. Het is dus een volledig vrijwillige actie.

Een gift kan worden overgeboekt op rekeningnummer: NL54 RABO 0105 3614 53 ten name van Ardea onder vermelding van ‘Gift aan Ardea’.

Verhoging contributie seizoen 2021/2022
Sinds 2014 heeft Ardea haar contributie niet verhoogd. Inmiddels hebben we geconstateerd dat in de afgelopen jaren de kosten zijn toegenomen en dat het ledenaantal is afgenomen. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn om de contributie te gaan verhogen om het gat in de begroting af te dekken. De vergadering heeft hier vrijwel unaniem mee ingestemd. De contributie wordt per lid verhoogd met € 30,- per seizoen, per moment van inning komt er dus € 15,- bij. De nieuwe contributie zal zeer binnenkort op de website worden vermeld.

Mocht dit aanleiding zijn om je lidmaatschap van Ardea te beëindigen, dan kan je je alsnog afmelden vóór zondag 1 augustus 2021.

Als bestuur hebben we de verbetering van de financiële situatie van de vereniging vooropgesteld als één van onze belangrijkste speerpunten! We hebben onszelf dan ook de opdracht gegeven om dit nader te analyseren en uit te werken in een financieel meerjarenplan. Dit plan willen we tijdens een extra ledenvergadering in januari 2022 aan de leden voorleggen. Dit voornemen is goedgekeurd door de ALV.

Onze slogan ‘Samen zijn wij Ardea!’ is ook hier van toepassing. Dit is niet een onderwerp dat alleen op het bordje van het bestuur ligt, maar dat we alleen als vereniging gezamenlijk kunnen vormgeven.

We willen alle leden uitdagen om hier in mee te denken en een bijdrage te leveren. Het gaat hierbij om ideeën hoe we de uitgaven kunnen beperken en inkomsten te vergroten. Als je hier nu al het gevoel bij krijgt dat je hierin een rol kunt vervullen, neem dan contact met ons op: bestuur@ardeahhw.nl.

Nieuwe website
Afgelopen vrijdag is ook onze nieuwe website gelanceerd. De nieuwe site heeft de oude volledig vervangen en is dus terug te vinden op het bekende webadres: www.ardeahhw.nl. De site is nog niet uitontwikkeld. De komende periode zal sowieso de agenda verder worden aangevuld en zal nog meer informatie worden toegevoegd. Heb je vragen over de site, stuur deze dan naar de secretaris & webredactie.

Voor informatieverstrekking gaan we meer gebruik maken van nieuwsberichten op onze website en minder van mailings. Houd het laatste nieuws (en het nieuwsarchief) op deze site dus ook zelf actief in de gaten!

Op naar het volgende seizoen!
Bedankt voor jullie bijdrage en feedback in het afgelopen seizoen. Het was een bijzondere periode en we hopen van harte dat seizoen 2021/2022 weer kunnen volleyballen op de manier die we gewend zijn.

Het volgende seizoen start al in deze zomervakantie met een nieuwe opzet van beachvolleybal. Zie hiervoor het nieuwsbericht van onze beachcommissie!

De eerste trainingen van het nieuwe seizoen beginnen op maandag 23 augustus 2021. Tot dan!